KAC Floorball vs. Dunai Krokodilok SE (17:00)

KAC Floorball vs. Dunai Krokodilok SE (17:00) ---IFL