KAC Floorball vs. FBK Polanska Banda (17:00)

KAC Floorball vs. FBK Polanska Banda (17:00) ---IFL